mega888 new version خدمات طراحی سایت و اپلیکیشن

خدمات سایت و اپلیکیشن شامل طراحی، باگ گیری، طراحی UI، تغییر و بازسایزی ظاهر و ... 

خدمات طراحی و پیاده سازی برنامه نویسی بسته به نیاز مشتری از زبان های مختلف برنامه نویسی استفاده میشود و هزینه های هرکدام به درخواست کننده پس از نوع خدمات درخواستی ارئه میشود.

ثبت درخواست

سایت و اپلیکیشن


خدمات سایت و اپلیکیشن شامل طراحی، باگ گیری، طراحی UI، تغییر و بازسایزی ظاهر و ... 

خدمات طراحی و پیاده سازی برنامه نویسی بسته به نیاز مشتری از زبان های مختلف برنامه نویسی استفاده میشود و هزینه های هرکدام به درخواست کننده پس از نوع خدمات درخواستی ارئه میشود.

فرم ثبت درخواست